Bijbelteksten over Vrijheid

Galaten 5: 13
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn…

2 Korinthe 3:17
waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Johannes 8: 31 en 36
 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ … Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Jesaja 61:10
Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,
zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.

Overwinning met God

Psalm 18:30
met mijn God spring ik over een muur.

Marcus 9:23
alles is mogelijk voor wie gelooft.

1 Korintiërs 15: 57-58
Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Vernieuwen van je denken

Spreuken 23:7
Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij.

Jesaje 26:3
Degenen die op Hem vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de HERE wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven!

Romeinen 12:2
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

2 Korinthiërs 10:4-5
De wapens van onze strijd zijn geen menselijke wapens, maar geestelijke wapens. Het zijn sterke wapens van God, die elke geestelijke muur kunnen afbreken. 5 Als mensen God niet willen gehoorzamen, kunnen we met die wapens elke redenering van hen uit de weg ruimen. Alles wat in de weg staat om God werkelijk te leren kennen, kunnen we als het ware gevangen nemen: alle verkeerde gedachten, redeneringen en ideeën. En daarna kunnen we die gehoorzaam maken aan Christus.

Filippenzen 4:8
En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is.