Bijbelteksten over Vrede

Mattheüs 11: 28-30
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Johannes 14:27
(Jezus zegt:) Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Kolossenzen 3:15
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

Romeinen 5:1
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.

2 Thessalonicenzen 3:16
Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
(de Bijbelteksten komen uit de NBV, Het Boek en de online Bijbel)

Bijbelteksten over Identiteit in Christus

Mattheüs 5:14
Ik ben het licht der wereld

Johannes 1:12
Ik ben een kind van God

Johannes 15:15
Ik ben een vriend van Christus

Romeinen 8:14,15; Galaten 3:26; 4:6
Ik ben een zoon/ dochter van God; God is mijn geestelijke vader

2 Korintiërs 5:17
Ik ben een nieuwe schepping

Kolossenzen 3:12; 1 Tessalonicenzen 1:4
Ik ben door God uitverkoren, heilig en bemind

1 Tessalonicenzen 5:5
Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis

(teksten geschreven door Neil Anderson uit Overwinning over de Duisternis)